HLEDÁME KOLEGYNI DO MONTESSORI MLADŠÍ TŘÍDY (2–3 ROKY)

Jsme dobře zave­dená Montes­sori škol­ka, která se nachází na Bohdaleck­ém kop­ci (Praze 10 – Mich­le) nedaleko lesa.

Naší velk­ou sna­hou je vytvářet pří­jem­né, inspiru­jící a vřelé prostředí uvnitř školky mezi učiteli, dět­mi i rodiči. Pod­poru­jeme spoluprá­ci, otevře­nou komu­nikaci i možnos­ti dalšího rozvo­je.

Pro naši mladší tří­du (děti 2–3 roky) na škol­ní rok 2023/2024  hledáme kol­eg­y­ni s laskavým a respek­tu­jícím přís­tu­pem k dětem, které bude dávat práce s malý­mi dět­mi velký smysl. 

Klademe důraz na trpělivost, spolehlivost a prak­tičnost. Důležitá je pro nás znalost Montes­sori ped­a­gogiky, ped­a­gog­ické či obdob­né vzdělání pro prá­ci v dět­ské skupině (Chů­va pro děti v DS, zdravot­ní ses­tra, zdravot­ně-sociál­ní pra­cov­ník apod.).

Nabízíme 3/4 úvazek, dobré finanční pod­mínky, obědy zdar­ma i možnost dalšího vzdělávání.

Nást­up je možný dle dohody, nejpozději ke kon­ci srp­na 2023. 

Živ­o­topis a moti­vační dopis prosím zasíle­jte do 31. břez­na 2023 na info@montessori-skolka-praha.cz

Bližší infor­ma­ce na tel: 777 025 673.

Přejít nahoru