Montessori metodika

Marie Montessori svou metodu rozvíjela na základě dlouhodobého pozorování dětí, ke kterému měla velké nadání. Ve svých pracech říká, že nevyvíjí metodu, ale jen popisuje fenomén či sílu, která existuje v každém dítěti, a která ho vede k tvořivosti a ovlivňuje ho v jeho chování. Její metoda v dětech podněcuje tuto vrozenou sílu a dále jí rozvíjí.

Pomoz mi, abych to dokázal sám – dát dítěti prostor a čas, pomoci, až když si to přeje.

Respektování senzitivní fáze – je to citlivé období, kdy je dítě naladěno pro získání určitých dovedností, učí se samo, bez velké námahy. V tomto období jsou získané poznatky trvalé – učení pro život. Pokud senzitivní fáze není využita, dítě se učí s větším úsilím a delší čas.

Ruka je nástroj ducha – práce rukama je základ pro pochopení jevů, rozvoj myšlení a řeči. „Od uchopení k pochopení“, „od rozvoje smyslů k chápání, od chápání k myšlenkám, od myšlenek k morálnímu přístupu“.

Svobodná volba – dítě si vybírá kdy, kde a s kým bude pracovat, dítě má svobodu volbu výběru a rozhodování, ale zároveň i zodpovědnost za tuto volbu, která musí respektovat své okolí.

Připravené prostředí – uspořádání prostředí třídy, pomůcek a materiálů pro samostatnou práci dítěte. Je to hlavní úkol učitele, připravit prostředí tak, aby umožnilo dítěti samostatné osvojování poznatků bez vnější pomoci. Připravené prostředí musí podněcovat a povzbuzovat k aktivitě, musí předbíhat vývoji
dítěte, předměty a pomůcky musí být výzvou pro dítě se stále vyšší úrovní zájmů a podpoře procesu učení.

Polarizace pozornosti – schopnost dítěte intenzivně a dlouhodobě se soustředit na práci. Skládá se ze tří fází – (1) dítě hledá, zdá se, že je roztěkané, (2) soustředěnost – nejdelší fáze, dítě našlo, co ho zaujalo a pracuje, (3) nasycení – dítě ukončí práci, uklidí, je spokojené a klidné. K polarizaci pozornosti vedeme
dítě prostřednictvím cvičení praktického života. Vedeme ho ke koncentraci pozornosti, k sebekontrole a rozvoji jemné motoriky.

Celostní učení – jednota tělesného a duševního potenciálu. Duševní život – chtění, myšlení, cítění a jednání – ovlivňují pohyb, který zpětně působí na duševní život. Pracujeme od konkrétního k abstraktnímu, aktivity jsou dávány do logických souvislostí tak, aby se tělesné i duševní aktivity promítaly v procesu učení.

Práce s chybou – Maria Montessori tvrdila, že chyby mají svůj význam v procesu učení a je třeba s nimi pracovat. Její pomůcky mají zabudovánu tzv. Kontrolu chyby, která dá dítěti možnost vlastní chybu odhalit a opravit. Díky tomu dítě získá více samostatnosti, nezávislosti a dokonce i jistoty.

Heterogenní skupiny – děti pracují ve věkově smíšených skupinách (3-6, 6-9, 9-12 let). Toto uspořádání podporuje demokratické principy rozhodování, spolupráci, ohleduplnost, trpělivost, toleranci, vzájemnou pomoc, ale i vzájemnou inspiraci a získávání sociálních dovedností.