Škol­ka s respek­tem k vašim dětem a jejich potře­bám

Aktuality

O nás

Jsme dobře zave­dená Montes­sori škol­ka, která se nachází na Bohdaleck­ém kop­ci (Praze 10 – Mich­le) nedaleko lesa.

Naší velk­ou sna­hou je vytvářet pří­jem­né, inspiru­jící a vřelé prostředí uvnitř školky mezi učiteli, dět­mi i rodiči. Pod­poru­jeme spoluprá­ci, otevře­nou komu­nikaci i možnos­ti dalšího rozvo­je.

Klademe důraz na trpělivost, spolehlivost a prak­tičnost. Důležitá je pro nás znalost Montes­sori ped­a­gogiky, ped­a­gog­ické či obdob­né vzdělání pro prá­ci v dět­ské skupině (Chů­va pro děti v DS, zdravot­ní ses­tra, zdravot­ně-sociál­ní pra­cov­ník apod.).

Přejít nahoru