Montessori pracovny

Pra­cov­ny jsou urče­ny pro děti (cca 1,5 – 3 roky) a jejich rodiče,
kde budou společně pra­co­v­at v připraveném prostředí s Montes­sori pomůck­a­mi.

PRO KOHO?

pro děti (od cca 1,5 do 3 let)
a jejich rodiče

KDY?

Pondělí
od 16:00 do 17:15 hod
 
(75 min­ut)

CENA

180 Kč/lekce (v rám­ci kurzu) 
230 Kč/lekce (je-li vol­ná kapaci­ta)

Max­imál­ní kapaci­ta: 8 dětí
Lek­tor: Petra Posled­ní
Přih­lášky: webook­er
Podrob­nos­ti na tel.: 777 025 673 (Mar­ti­na Veselá — ředitel­ka)

Dítě se v takovém prostředí může přirozeně vyví­jet a prozra­dit tak svá tajem­ství.

Rodiče se mohou prak­tick­ým způ­sobem seznámit s Montes­sori filo­zofií či inspirovat pro společ­nou prá­ci doma.
Společně při­jdeme na to, že jsme pro děti pouze pomoc­níky. Že je potře­ba zpo­ma­lit, dát pros­tor a důvěru dítěti a zkusit se jako rodič upoza­dit.

Pra­cov­ny jsou vel­mi vhod­né i pro rodiče a děti, kteří mají zájem se k nám do školky přih­lásit. Seznámí se tak s prostředím u nás ve školce, způ­sobem vedení dětí.V neposled­ní řadě poz­na­jí jed­nu z našich učitelek – Petru. Nást­up do školky je pak pro děti pod­stat­ně pří­jem­nější a adap­tace jednodušší.

Přejít nahoru