Školka ~ Delfínci

Pondělí až pátek 08:00 – 17:00 hodin

Věk dětí: 3 – 6 let

Max. počet dětí ve třídě: 20

Peču­jící oso­by: Gabriela Syrovátková, Marké­ta Nem­cová, Mag­dalé­na Nešle­hová

Program dne

Pro­gram dne je ori­en­tační a přizpů­sobu­je se indi­viduál­ním potře­bám dětí, aktuál­ním situ­acím i změnám počasí.

08:00 – 08:30

pří­chod dětí

08:00 – 09:00

vol­ná čin­nost

08:30 – 11:00

svači­na (indi­viduál­ně)

09:00 – 11:00

elip­sa, práce s Montes­sori mater­iá­ly, indi­viduál­ní práce, společné pro­jek­ty

11:00 – 12:00

pobyt venku

12:00 – 12:30

oběd

12:30 – 13:00

odchod dětí s polo­den­ní docházk­ou / přípra­va na odpočinek

13:00 – 14:00

odpočinek

14:00 – 14:30

svači­na (indi­viduál­ně)

14:30 – 15:30

práce s Montes­sori mater­iá­ly, indi­viduál­ní práce, společné pro­jek­ty, pobyt venku, svači­na (indi­viduál­ně)

15:30 – 17:00

kroužky, vol­ná čin­nost

14:30 – 17:00

odchod dětí s celo­den­ní docházk­ou

Ceník

Školkovné je pla­ceno for­mou před­plat­ného, tj. plat­by budou prováděny bezho­tovost­ně na účet mateřské školy nejpozději posled­ní den před­chozího měsíce (tj. škol­né za duben musí být na účtu nejpozději 31.3.) na ú.č.2000295629/2010 (FIO ban­ka), jako VS uveďte svůj tele­fon a do zprávy pro pří­jem­ce uvádějte jméno a příj­mení dítěte.

Celo­den­ní docház­ka 8–17 hodin (5x týd­ně) 12.200 Kč/měsíc.

Reg­is­trační a rez­er­vační poplatek splat­ný při zápisu dítěte do MŠ je ve výši 3 000 Kč.

Stravné je také pla­ceno for­mou před­plat­ného, tj. plat­by spolu se školkovným do konce před­chozího měsíce (zálo­ha na stravné). Obědy v BIO kval­itě v ceně Kč 95 Kč/den, cena svačinky je Kč 20 Kč (tj. při celo­den­ní docházce Kč 40 Kč/den). Násled­ně se obědy čtvrtlet­ně vyúč­tová­va­jí dle skutečné spotře­by.

Omluvy

Omlu­vy provádíme přes náš rez­er­vační sys­tém Webook­er.

For­mulář se otevře v novém okně prohlížeče.

Registrace

Reg­is­trace pro zájem­ce o docházku v dět­ských skupinách Montes­sori škol­ka a miniškol­ka Jonáš.

Máte-li zájem o bližší infor­ma­ce k zápisu do našich dět­ských skupin, vyplňte prosím násle­du­jící for­mulář. Obratem vás budeme kon­tak­to­vat s návrhem osob­ního setkání a pří­pad­ně vám zašleme přih­lášku k docházce.

Děku­jeme za váš zájem o umístění Vaše­ho dítěte do naše­ho zařízení, MŠ Jonáš.

For­mulář se otevře v novém okně prohlížeče.

Stravování

Pro děti je zajištěno stravování po celou dobu jejich poby­tu v naší školce.

Vyvážené obědy

Dbáme na čer­stvost potravin a neboť to co jíme, ovlivňu­je naše zdraví i naši náladu, vybrali jsme jako doda­vatele obědů společnost Bionea, která se zabývá přípravou bio stravy pro mateřské školky a školy.

Jelikož dět­ský organ­is­mus je citlivější na stravu, kter­ou při­jímá, společnost pečlivě vybírá doda­vatele surovin, které jsou kval­it­ní, nezá­vad­né a přede­vším čer­stvé. V jídel­níčku jsou zas­toupe­ny všech­ny druhy masa (ryby, drůbež, hov­ězí, vepřové, králičí), ovoce, zelen­i­na a luštěniny.
 
Suroviny nej­sou dlouhodobě skladovány a přípra­va jíd­la probíhá šetrným způ­sobem tak, aby si pokrmy zachovaly svou nutriční hod­no­tu a energii. K dochu­cov­ání použí­va­jí čer­stvé nebo sušené bylinky, jedlé kvě­ty, mořsk­ou sůl a další bio­pro­duk­ty. U slad­kých pokr­mů dáva­jí před­nost slazení tmavým třti­novým cukrem, obil­ný­mi sla­dy a sirupy, agávovým či javorovým siru­pem či medem. Jíd­lo je dodáváno v tepel­ných ter­mo­portech a není tak znovu ohříváno v mikrovl­nce.

Jídel­ní lístek:

Stravné se platí zvlášť, vždy zpět­ně za skutečně ode­brané obědy. V ceně školkovného je zahrnutý pit­ný režim. Cena svačinky je à 20 Kč (tj. při celo­den­ní docházce 40 Kč/den). Obědy v BIO kval­itě v ceně 95 Kč/den.

Zrušení obě­da

Zrušení jíd­la je nut­né nahlásit min­imál­ně 24 hodin pře­dem, tj. do 14 hodin před­cháze­jícího dne. V pří­padě, že nesti­h­nete v této lhůtě oběd odhlásit, je možné si pro vaši por­ci v době obě­da při­jít a odnést si jej ve vlast­ní nádobě domů, v opačném pří­padě bude ten­to oběd doúč­tován v plné výši.

Pit­ný režim

Během dne dodržu­jeme pit­ný režim dětí. Celý den mají k dis­pozi­ci neper­livou vodu nebo nes­lazený čaj.

Přejít nahoru