Náš tým a naše cesta

Miniškolka ~ Želvičky

Ing. Petra Posled­ní

hlavní průvod­kyně třídy Želviček

Petra vys­tu­dovala fakul­tu mez­inárod­ních vztahů na VŠE v Praze a dlouhá léta se na man­ažer­ské úrovni věno­vala mar­ketingu a PR. Po narození své dnes čtrnác­tileté dcery Klárky se začala inten­zívně zají­mat o výchovu a vzdělávání dětí předškol­ního věku. Když objevila ped­a­gogiku Montes­sori, zjis­ti­la, že je to přes­ně to, co hledala a k čemu sama intu­itivně tíhne. Pos­tu­pem času si doplni­la potřeb­né odborné vzdělání a začala se věno­vat prá­ci s dět­mi. Je přesvědčená o tom, že už děti předškol­ního věku jsou schop­ny rozví­jet své chápání svě­ta a svého mís­ta v něm do přek­va­pivé hloubky, jsou-li k tomu dlouhodobě pod­ně­cov­ány a motivovány, a vel­mi ji baví jim v tom pomáhat.

Mgr. Marké­ta Mikešová

průvod­kyně třídy Želviček

Marké­ta vys­tu­dovala obor ani­má­tor pohy­bových aktiv­it a speciál­ní ped­a­gogiku a dále prá­vo na MU v Brně. Půso­bi­la jako lek­tor­ka adap­tačních a out­doorových kurzů a 5 let pra­co­v­ala v advokát­ní kanceláři. Změ­na v jejím živ­otě nasta­la s narozením syna a dcery. Intezivně se začala zají­mat o ped­a­gogiku M. Montes­sori a o příst­up k dětem v tom­to nejc­itlivějším období jejich živ­ota. Doplni­la a doplňu­je si vzdělání zejmé­na kurzy pořá­daný­mi společnos­tí Montes­sori o.s. a jako své velké učitele vnímá vlast­ní děti. Vráti­la se k ped­a­gog­ick­é­mu směru a věnu­je svou energii právě dětem. Marké­ta hra­je na ako­rdeon a baví ji pohyb ve všech jeho for­mách (přede­vším folk­lórní tanec, jaz­zdance…). Od led­na 2016 pracu­je jako učitel­ka v Montes­sori školce Jonáš, snaží se dětem pomáhat najít svou jedinečnost a baví ji být průvod­cem na této jejich ces­tě

Školka ~ Delfínci

Ing. Gabriela Syrovátková

hlavní průvod­kyně třídy Delfínků

Gábi­na je absol­ven­tk­ou eko­nom­ické fakul­ty v Praze. Před nás­tu­pem na mateřsk­ou dov­ole­nou pra­co­v­ala v ziskové i neziskové sféře mimo jiné i v oblasti vzdělávání dospělých. Po narození svého nejs­taršího syna objevila ped­a­gogiku Marie Montes­sori, která ovlivni­la její živ­ot i další vzdělávání. Je absol­ven­tk­ou národ­ního diplo­mového kurzu Montes­sori, kurzů Respek­to­vat a být respek­tován, Kri­t­ick­ého myšlení, hudeb­ních sem­i­nářů Orf­fovy společnos­ti, pohy­bových a výt­varných kurzů, stim­u­lačního pro­gra­mu pro předškoláky Maxík a je absol­ven­tk­ou spe­cial­iza­čního stu­dia envi­ro­men­tál­ní výchovy pro ped­a­gogy MŠ při Toul­cově dvoře. Během mateřské dov­olené pra­co­v­ala v mateřských cen­trech Ben­jamin a Andílek, kde ved­la Montes­sori pro­gramy pro rodiče s dět­mi. Pro orga­ni­zaci Ywca ved­la pět let let­ní tábo­ry pro rodiny s dět­mi. Práce s předškol­ní­mi dět­mi ji baví a naplňu­je a chtěla by jim být dobrým průvod­cem při jejich objevování a poznávání svě­ta v tom­to raném věku, kdy se zásad­ním způ­sobem tvoří osob­nost člově­ka.

Marké­ta Nem­cová

průvod­kyně třídy Delfínků

Marké­ta vys­tu­dovala gym­náz­i­um a násled­ně poma­tu­rit­ní studi­um Diplom.zdravotní ses­tra, avšak po narození svých dětí se začala zají­mat o Montes­sori ped­a­gogiku a alter­na­tivní vzdělávání. Absolvo­vala Národ­ní diplo­mový kurz Montes­sori pro MŠ a věk 6–12 let. Dále se zúčast­ni­la dalších kurzů, kde si rozšíři­la vědo­mosti z oblasti Montes­sori ped­a­gogiky. Pra­co­v­ala se skupinou dětí na domácím vzdělávání, kde vzdělá­vala i své děti. V součas­né době navštěvu­je ter­apeutický výcvik v pomáha­jících pro­fesích v Sys­temick­ém insti­tu­tu. Milu­je prá­ci s lid­mi, příro­du, čtení knih, angličt­inu a italšt­inu.

Mag­dalé­na Nešle­hová

průvod­kyně třídy Delfínků

Mag­dalé­na vys­tu­dovala Střed­ní ped­a­gog­ick­ou školu v Praze obor učitel­ka v Mateřské škole. Brzy na to mohla navštívit Vídeňské Montes­sori školky, jejichž výchovný a vzdělá­vací pro­gram zcela zasáhl do její před­stavy, jak by práce ve školce mohla v jejím živ­otě vypa­dat. Poté vys­tu­dovala mag­is­ter­ské vzdělání na Filosofické fakultě v Praze obor Kul­tur­olo­gie. Po narození druhé dcery se rozhod­la vys­tu­dovat Národ­ní diplo­mový kurs Marie Montes­sori. Dlouhou dobu žila s mužem a dvě­ma dět­mi na polosamotě a na statku se zvířaty ved­la let­ní poby­tové kursy a tábo­ry pro děti od čtyř let s Montes­sori prvky. Dnes již dva roky pracu­je jako průvod­kyně v dět­ské skupině Montes­sori škol­ka Jonáš ve třídě Delfín­ci.  Tuto výchovu vnímá jako nejhezčí způ­sob, jak provést bezpečně dět­sk­ou mysl k poznávání nového, zkoušení svých doved­nos­tí a rozví­jení své osob­nos­ti. Dítěti se tak dostává možnost dosáh­nout nejvyššího možného a celistvého chá­paní sebe, kamarádů a svě­ta kolem nás. 

Vedení školky

Ing. Michaela Ehren­berg­erová

ředitel­ka dět­ské skupiny
zak­la­datel­ka Montes­sori Pra­ha, o.p.s.

Michaela vys­tu­dovala obor Infor­mati­ka na Provozně eko­nom­ické fakultě. Nicméně celý svůj živ­ot věno­vala prá­ci s dět­mi a vzděláváním se v této oblasti, jejím snem bylo vys­tu­dovat obor Psy­cholo­gie nebo Speciál­ní ped­a­gogiku – osud tomu chtěl, že se k této oblasti brzy vráti­la. Po narození svých dvou synů se začala naplno věno­vat ped­a­gog­ické čin­nos­ti, vede řadu kurzů a vzdělá­vacích sem­i­nářů pro rodiče i děti. Ve chvíli, kdy se dosta­la k Montes­sori ped­a­gog­ice, která vel­mi poz­i­tivně zasáh­la do jejího živ­ota a našla v ní svou ces­tu pro sebe i svou rod­inu, se rozhod­la šířit tuto myšlenku prostřed­nictvím Montes­sori školky Jonáš. Své ped­a­gog­ické zkušenos­ti i nadále prohlubu­je pravidel­ným absolvováním různých školení zaměřených nejen na prá­ci s dět­mi v Montes­sori prostředí, ale i na rozvoj emoční inteligence a vnitřního poten­ciálu dětí i dospělých.

Ing. Mar­ti­na Veselá

zás­tup­kyně ředitelky 

Mar­ti­na vys­tu­dovala Vysok­ou školu eko­nom­ick­ou a již během této doby pra­co­v­ala s dět­mi v rod­inách v Praze, Francii a Bel­gii. Po narození dětí (syn 17 let a dcera 14 let) se snaži­la více pocho­pit jed­nání svých dětí, avšak dosavad­ní zkušenos­ti k tomu někdy nes­tači­ly. Mar­ti­na objevila lit­er­atu­ru od Marie Montes­sori, vys­tu­dovala Národ­ní diplo­mový kurz Společnos­ti Montes­sori pro děti 3–6 let a sem­i­náře Respek­to­vat a být respek­tován. Zde již pos­tup­ně nacházela to, co dlouho hledala. Začala pra­co­v­at na pozi­ci asis­ten­tky v Montes­sori miniškolce a školce  4 med­vě­di v Podolí (1 rok), ved­la Montes­sori díl­ny pro děti 1,5–3 roky. Od založení MŠ Jonáš půso­bi­la 7 let jako hlavní učitel­ka v Montes­sori školce a také krátkce půso­bi­la v miniškolce Jonáš. Své doved­nos­ti si neustále doplňu­je jed­nak kurzy osob­nos­t­ního rozvo­je, tak i odborný­mi sem­i­náři Montes­sori ped­a­gogiky.

Naše cesta

Montes­sori školku jsem založi­la v roce 2011 pro své dva syny Jonáše a Mikuláše. V led­nu 2012 jsme otevřeli ke školce ještě jed­nu tří­du miniškolky a od této doby úspěšně nabízíme docházku pro děti od 2 let až po zahá­jení povin­né škol­ní docházky.

Naším hlavním cílem je nabízet dětem laskavé a inspi­ra­tivní prostředí a učit je respek­tu k sobě i k druhým.

Snažíme se pro naše děti i jejich rodiče vytvořit téměř rodin­né zázemí, aby se u nás cítili jako doma.

Registrace

Máte-li zájem o bližší infor­ma­ce k zápisu do našich dět­ských skupin, vyplňte prosím násle­du­jící for­mulář. Obratem vás budeme kon­tak­to­vat s návrhem osob­ního setkání a pří­pad­ně vám zašleme přih­lášku k docházce.

For­mulář se otevře v novém okně prohlížeče.

Přejít nahoru