Semináře pro veřejnost

Právě připravujeme

Momen­tál­ně nej­sou na pro­gra­mu žád­né akce. Chcete-li zůs­tat v kon­tak­tu, nechte nám na Vás mail.

.

Proběhlé akce

Dět­ská kres­ba

8. a 9.10.2022

Lek­torem kurzu je psy­cholog a diag­nos­tik Zdeněk Alt­man

cena 2 900 Kč

Dět­ská kres­ba nám dává možnost nahléd­nout do jinak jen obtížně dos­tup­ného vnitřního svě­ta dítěte.

Posluchači se na kurzu seznámí s nejběžnější­mi kre­seb­ný­mi meto­da­mi vhod­ný­mi pro prá­ci s dět­mi a možnos­t­mi inter­pre­tace – zejmé­na kres­ba rodiny a začarované rodiny, kres­by postavy, stro­mu a vol­ná kres­ba.

Těžiště kurzu je postaveno na řadě ukázek kre­seb různých dětí z poraden­ské i klin­ické praxe a kom­bi­naci více různých kre­seb­ných metod.

S dět­sk­ou kres­bou nelze pra­co­v­at mechan­icky — je vždy zapotře­bí kaž­dou kres­bu zasazo­vat do co nejširších sou­vis­lostí a s dítětem o kres­bě hov­ořit, opti­mál­ní je pra­co­v­at s celou sérií různých kre­seb.

Kurz je určen pro psy­chol­o­gy, ter­apeu­ty, ped­a­gogy, kouče a další, kdo pracu­jí s dět­mi a rádi by nahlédli do dět­ské pod­vě­domé části mys­li.

Test stro­mu

17. a 18.9.2022

Lek­torem kurzu je psy­cholog a diag­nos­tik Zdeněk Alt­man

cena 2 900 Kč

Test stro­mu (BT, Baumtest) je kre­seb­ná pro­jek­tivně — výra­zová tech­ni­ka, vhod­ná jako pomoc­ná meto­da při diag­nos­tice osob­nos­ti dětí od cca 12 let a zejmé­na dospělých. Patří u nás k nejpouží­vanějším pro­jek­tivním testům vůbec.
 
Kres­ba stro­mu umožňu­je, při respek­tování zák­lad­ních omezení,
kom­plexní pohled na osob­nost v celé její složi­tosti a dynam­ice, zejmé­na vlast­ní sebe­po­jetí a schop­nost prosa­dit se ve vnějším světě.
 
K obsahu kurzu: úvod do metody, možnos­ti využití, obec­ně výhody a nedostatky kre­seb­ných pro­jek­tivně-výra­zových metod, admin­is­trace, zák­lad­ní prin­cipy a post­up při inter­pretaci, for­mál­ní a obsa­hová analýza, vývoj dět­ské kres­by, pato­log­ické pro­jevy.
 
Kurz probíhá sem­i­nární for­mou, důraz je kladen zejmé­na na otázku prak­tick­ého využití probírané metody. Všech­ny probírané jevy jsou demon­stro­vány na konkrét­ních kres­bách z praxe, provádí se podrob­ný roz­bor řady zají­mavých kre­seb, včet­ně prak­tick­ých cvičení pro posluchače. V pří­padě záj­mu je možno věno­vat určitý čas i rozboru kre­seb z vlast­ní praxe posluchačů.
Přejít nahoru