Zásady ochrany osobních údajů

Prohlášení o zpra­cov­ání osob­ních úda­jů dle nařízení Evrop­ského par­la­men­tu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně osob­ních úda­jů, dále jen GDPR, a zákona č. 110/2019 Sb. o zpra­cov­ání osob­ních úda­jů.  

Jako návštěvník naše­ho webu, náš zákazník, či odběra­tel novinek nám svěřu­jete své osob­ní úda­je. Peču­jeme o ně s náležitým respek­tem a je pro nás důležité, abyste o tom měli všech­ny potřeb­né infor­ma­ce. Sez­namte se, prosím, se způ­sobem, jak zpra­cov­áváme vaše osob­ní úda­je a jaká máte prá­va s tím sou­vise­jící (v souladu s čl. 13 GDPR a násle­du­jící­mi).

Kdo je správce vašich osob­ních úda­jů?

Spravo­vat vaše osob­ní úda­je budeme na webu www.montessori-skolka-praha.cz a www.montessori-skolka-jonas.cz. Urču­jeme, jak budou vaše osob­ní úda­je zpra­cov­ávány, za jakým účelem a po jak dlouhou dobu. Vybíráme pří­pad­né další zpra­co­v­atele, kteří nám budou se zpra­cov­áním pomáhat, a na něž se rovněž vztahu­jí níže uve­dené pod­mínky.

Montes­sori Praha,o.p.s., Na Bohdal­ci 1437/7, Pra­ha 10, PSČ 101 00, IČ 24241130

E‑mail: info@montessori-skolka-praha.cz

Face­book:

https://www.facebook.com/MontessoriSkolkaJonas

Kon­tak­t­ní úda­je:

Budete-li se na nás chtít v průběhu zpra­cov­ání dat obrátit, kon­tak­tu­jte nás prosím na tel. čísle +420 777 576 550 (Michaela Ehren­berg­erová) nebo na e‑mailu info@montessori-skolka-praha.cz.

Prohlášení správce osob­ních úda­jů:

Prohlašu­jeme, že jako správce vašich osob­ních úda­jů splňu­jeme vešk­eré zákon­né povin­nos­ti vyžadované plat­nou leg­isla­tivou, zejmé­na zákonem o ochraně osob­ních úda­jů a GDPR, a tedy že:

 • budeme zpra­cov­á­vat vaše osob­ní úda­je jen na zák­ladě plat­ného právního důvo­du, a to přede­vším oprávněného záj­mu, plnění smlou­vy, zákon­né povin­nos­ti či uděleného souh­la­su,
 • plníme dle článku 13 GDPR infor­mační povin­nost ještě před zahá­jením zpra­cov­ání osob­ních úda­jů,
 • umožníme vám a budeme vás pod­porovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákon o ochraně osob­ních úda­jů a GDPR.

Rozsah osob­ních úda­jů a úče­ly zpra­cov­ání:

Zpra­cov­áváme vaše osob­ní úda­je pro násle­du­jící úče­ly:

 • posky­tování služeb, plnění smlu­vního závazku
  Vaše osob­ní úda­je v rozsahu: e‑mail, jméno, příj­mení, příp. tele­fon­ní čís­lo potře­bu­jeme k tomu, aby­chom mohli zpra­co­v­at přih­lášku vaše­ho dítěte do naší DS, objed­návku soukromých či veře­jných akcí či služeb, work­shopů nebo kurzů a kon­tak­to­vat vás ohled­ně ter­mínů akcí, infor­mo­vat vás o podrob­nos­tech týka­jících se naše­ho provozu, akcí, zaslat vám přís­tupy ke kurzu atd.
 • plnění zákon­ných povin­nos­tí (zejmé­na fak­tu­race)
  Jste-li naši­mi zákazníky nebo spolupra­cov­níky, evidu­jeme vaše osob­ní úda­je (jméno, příj­mení, adresu, čís­lo účtu a IČ), aby­chom vyhověli zákon­né povin­nos­ti a mohli vám vys­tavo­vat fak­tu­ry.
 • mar­ketingové úče­ly – zasílání newslet­terů
  Vaše osob­ní úda­je (jméno, příj­mení a e‑mail), pohlaví, infor­ma­ce o tom, na co klikáte v e‑mailu a kdy je nejčastěji otevíráte, využíváme za účelem přímého mar­ketingu – zasílání obchod­ních sdělení. Jste-li naším klien­tem (rodičem), děláme to pro­to, že důvod­ně před­pok­ládáme, že vás naše novinky zají­ma­jí, a to po dobu 5 let od posled­ní objed­návky. Nejste-li naším klien­tem (zákazníkem), zasíláme vám newslet­tery jen na zák­ladě vaše­ho souh­la­su, po dobu 5 let od jeho udělení. V obou pří­padech můžete ten­to souh­las odvolat kliknutím na odhlašo­vací odkaz v každém zaslaném e‑mailu.
 • fotografická doku­men­tace – živé akce např. běžné dny v naší DS, slavnos­ti, před­stavení, work­shopy nebo sem­i­náře
  Fotografie jsou zpra­cov­ávány pro mar­ketingové úče­ly (propa­gace akcí na webu, sociál­ních sítí apod.). Fotografie zpravid­la zachy­cu­jí více osob a tyto oso­by nej­sou nijak iden­ti­fikovány – k fotografiím nej­sou přiřazena jmé­na osob.

Cook­ies

Při procházení našich webových stránek zaz­na­menáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cook­ies pro měření návštěvnos­ti webu a přizpů­sobení zobrazení webových stránek vnímáme jako oprávněný zájem správce, neboť věříme, že vám díky tomu nabíd­neme ještě lep­ší služ­by.

Cook­ies pro cílení reklamy budou zpra­cov­ávány jen na zák­ladě vaše­ho souh­la­su. Používání cook­ies můžete na svém počí­tači uprav­it či zakázat.

Zabezpečení a ochrana osob­ních úda­jů

Chráníme osob­ní úda­je v max­imál­ní možné míře, nakládáme s nimi s vešker­ou péčí a zod­pověd­ně v souladu s plat­nou česk­ou a evrop­sk­ou leg­isla­tivou. Při­jali jsme a udržu­jeme vhod­ná tech­nická a orga­ni­za­ční opatření, která zamezu­jí zneužití, poškození nebo zničení vašich osob­ních úda­jů.

Zpřís­tup­nění osob­ních úda­jů třetím osobám

Osob­ní úda­je, které zpra­cov­áváme jako správce i jako zpra­co­v­a­tel, zpřís­tupňu­jeme výhrad­ně svým spolupra­cov­níkům. Pro zajištění zpra­co­v­a­tel­ských oper­ací, které nedokážeme zajis­tit vlast­ní­mi sil­a­mi, využíváme služeb a aplikací zprostřed­ko­vatelů, kteří se na dané zpra­cov­ání spe­cial­izu­jí. Jed­ná se o posky­to­vatele násle­du­jících plat­forem:

Mail­er­Lite

MailChimp

Face­book

Insta­gram

Google

Fak­tur­oid

iDok­lad

Webook­er

Rozhod­neme-li se v budouc­nu využít další aplikace či zpra­co­v­atele pro usnad­nění a zkval­it­nění zpra­cov­ání, budeme vždy při jejich výběru klást velký důraz na kval­i­tu zpra­cov­ání a zabezpečení dat ze strany posky­to­vatele.

Jiným sub­jek­tům umožníme příst­up pouze z důvo­du plnění zákon­ných povin­nos­tí.

Ujišťu­jeme vás, že naši spolupra­cov­ní­ci, kteří budou zpra­cov­á­vat vaše osob­ní úda­je, jsou povin­ni zachová­vat mlčen­livost o osob­ních úda­jích a o bezpečnos­t­ních opatřeních, jejichž zveře­jnění by ohrozi­lo zabezpečení vašich osob­ních úda­jů. Tato mlčen­livost přit­om trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vaše­ho souh­la­su neb­u­dou vaše osob­ní úda­je vydány žád­né jiné třetí straně.

Předávání dat mimo Evrop­sk­ou unii

Data zpra­cov­áváme výhrad­ně v Evrop­ské unii nebo v zemích, které zajišťu­jí odpoví­da­jící úroveň ochrany na zák­ladě rozhod­nutí Evrop­ské komise.

Vaše prá­va v sou­vis­losti se zpra­cov­áním osob­ních úda­jů

V sou­vis­losti se zpra­cov­áním a ochra­nou osob­ních úda­jů máte prá­vo se na nás kdyko­liv obrátit a uplat­nit svá prá­va. V takovém pří­padě nás prosím kon­tak­tu­jte prostřed­nictvím e‑mailu: info@montessori-skolka-praha.cz.

  • Máte prá­vo na infor­ma­ce, které je plněno již touto infor­mační stránk­ou se zásada­mi zpra­cov­ání osob­ních úda­jů.
  • Máte prá­vo na příst­up ke svým osob­ním úda­jům – můžete nás kdyko­liv vyz­vat a my vám doložíme, jaké vaše osob­ní úda­je zpra­cov­áváme a proč.
  • Máte prá­vo na změnu či doplnění vašich osob­ních úda­jů, dom­níváte-li se, že jsou nepřes­né, neak­tuál­ní nebo neú­plné.
  • Máte prá­vo na omezení zpra­cov­ání osob­ních úda­jů v zákonem stanovených pří­padech. Můžete omez­it rozsah zpra­cov­á­vaných osob­ních úda­jů nebo účelů jejich zpra­cov­ání (např. odhlášením ze zasílání newslet­teru omezíte účel zpra­cov­ání úda­jů pro zasílání obchod­ních sdělení).
  • Máte prá­vo na přenositel­nost – v pří­padě, že chcete své osob­ní úda­je přenést k jiné­mu správ­ci, můžete získat své osob­ní úda­je ve stro­jově čitel­ném for­má­tu.
  • Máte prá­vo na výmaz osob­ních úda­jů v zákonem stanovených pří­padech.
  • Máte prá­vo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osob­ních úda­jů, dom­níváte-li se, že s vaši­mi úda­ji nezacházíme v souladu se zákonem. V takovém pří­padě budeme moc rádi, obrátíte-li se nejprve na nás, aby­chom mohli pří­pad­né pochy­bení naprav­it.

Osob­ní úda­je mohou být ověřovány nebo získávány i z veře­jně dos­tup­ných zdro­jů (obchod­ní rejstřík, reg­istry propo­jené přes aplikaci ARES Min­is­ter­st­va financí).

Osob­ní úda­je jsou zpra­cov­ávány dle zákon­ných poža­davků po dobu 10 let od vyřízení posled­ní objed­návky.

Po uplynutí doby uchování osob­ních úda­jů budou tyto úda­je vymazány.

Odhlášení ze zasílání newslet­terů a obchod­ních sdělení

Jste-li náš klient, na zák­ladě oprávněného záj­mu vám zasíláme e‑maily s nabíd­k­ou našich služeb či pro­duk­tů, s aktu­ali­ta­mi, zají­mavost­mi a další­mi infor­ma­ce­mi z oboru. Nejste-li náš zákazník, posíláme vám je na zák­ladě vaše­ho souh­la­su. V obou pří­padech můžete ukončit odběr našich e‑mailů stisknutím odhlašo­vacího odkazu v každém zaslaném e‑mailu.

Tyto zásady zpra­cov­ání osob­ních úda­jů platí od 1. 5. 2023.

Přejít nahoru