HLEDÁME MONTESSORI PRŮVODKYNI/PRŮVODCE 0–3 a 3–6

Montes­sori průvodkyně/průvodce 0–3 a 3–6 let 

Do naše­ho týmu hledáme laskavou, trpělivou a samostat­nou osobu, která by nám pomohla spolu­vytvářet inspiru­jící a respek­tu­jící prostředí pro naše děti i jejich rodiče.

Nabízíme pozi­ci do týmu mladší třídy (věk dětí cca 2–3 roky) nebo do starší třídy (cca 3 — 6 let).

Co vám nabízíme:

  • Možnost být součástí a rozví­jet smyslu­plné a klid­né prostředí pro děti.
  • Pří­jem­né a sta­bil­ní pra­cov­ní pod­mínky se vstříc­ným kolek­tivem.
  • Adekvát­ní finanční ohod­no­cení s ben­e­fi­ty a pod­porou dalšího vzdělávání.
  • Pra­cov­ní úvazek a nást­up dle dohody.

Co bychom od vás potře­bo­vali:

  • Schop­nost vní­mat potře­by dětí a vést je k samostat­nos­ti a vzá­jem­né­mu respek­tu.
  • Hravost a kreativ­i­tu.
  • Schop­nost táh­nout za jeden provaz a vytvářet přá­tel­ské týmové prostředí.
  • Otevře­nou mysl a ochotu dále se vzdělá­vat a zkoušet nové věci.
  • Montes­sori vzdělání, pří­pad­ně ped­a­gog­ické nebo jiné splňu­jící poža­davky pro prá­ci v dět­ské skupině (Chů­va pro děti v DS, zdravot­ní ses­tra, zdravot­ně-sociál­ní pra­cov­ník apod.)
  • Nást­up dle dohody, nejpozději na kon­ci srp­na 2024.

Pokud máte poc­it, že byste mohli být přínos­nou součástí naše­ho týmu, budeme rádi, když nám zašlete svůj živ­o­topis s průvod­ním dopisem na e‑mail: info@montessori-skolka-praha.cz.

Kon­tak­t­ní oso­ba:

Michaela Ehren­berg­erová, 777 576 550

Mar­ti­na Veselá, 777 025 673

Přejít nahoru